Inženýrská a odborná činnost

Komunikace s úřady a dotčenými orgány

• Projednání záměru s dotčenými úřady a prověření platných regulativ
• Komunikace s dotčenými úřady a se správci sítí v průběhu projektových prací i během realizace stavby
• Získávání stanovisek a vyjádření k projektové dokumentaci k povolení stavby
• Zajištění dodržování podmínek dotčených úřadů státní správy a správců sítí během realizace stavby
• Získávání stanovisek a vyjádření ke kolaudaci stavby a k jejímu uvedení do provozu

Vyřizování stavebních povolení a kolaudací staveb

• Komunikace s dotčeným stavebním úřadem a specializovanými stavebními úřady (vodoprávní, dopravní apod.)
• Zajištění všech potřebných podkladů pro vydání územního rozhodnutí nebo stavebního povolení
• Získání územního rozhodnutí nebo stavebního povolení
• Zajištění všech potřebných podkladů pro kolaudaci stavby
• Získání kolaudačního souhlasu či kolaudačního rozhodnutí

Odborné poradenství a zpracování odborných posudků v pozemním stavitelství

• Komplexní poradenství v pozemním stavitelství
• Oponentura projektových dokumentací a projektem navržených řešení
• Technická a ekonomická optimalizace již navržených řešení
• Návrh technologických postupů pro realizaci stavby či jejích částí
• Posouzení správnosti realizovaného řešení, případně návrh jeho
• Stavební fyzika
   ◦ Stavební tepelná technika
   ◦ Stavební akustika
   ◦ Denní osvětlení a oslunění budov
• Statika stavebních konstrukcí
• Požárně-bezpečnostní řešení

Stavebně-technické průzkumy staveb

• Zaměření a digitalizace stávajícího stavu budovy
• Prohlídka aktuálního stavu staveb před jejich prodejem, koupí či pronájmem
• Nedestruktivní a destruktivní průzkumy staveb
• Pevnostní zkoušky stavebních materiálů
• Mykologické průzkumy dřevěných konstrukcí
• Chemické rozbory a další specializovaná laboratorní měření