Architektura a projektování

Architektonické práce

• Architektonické studie staveb – zjednodušené i detailní
• Komplexní návrhy exteriérů a interiérů staveb
• Vizualizace staveb, interiérů, exteriérů a celých lokalit

Projektová činnost v pozemním stavitelství

• Dokumentace pro územní řízení (DÚR)
• Dokumentace pro stavební povolení (DSP)
• Dokumentace pro provedení stavby (DPS)
• Dokumentace pro výběr zhotovitele
• Dokumentace pro změnu stavby před jejím dokončením
• Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)
• Dokumentace bouracích prací
Všechny dokumentace zpracováváme dle platné vyhlášky o dokumentaci staveb.

Specializace na navrhování dřevostaveb

• Dokumentace dle vyhlášky o dokumentaci staveb uvedené výše
• Výrobně-technická dokumentace (VTD) jednotlivých dílců dřevěných konstrukcí
• Statické, stavebně-fyzikální a požárně-technické posouzení konstrukcí, skladeb a detailů dřevostaveb

Pasportizace pozemních staveb

• Dokumentace skutečného provedení stavby (aktuálního stavu stavby) pro její legalizaci či pro ověření její existence stavebním úřadem

Projektování doprovodných staveb

• Dopravní stavby (napojení objektu na pozemní komunikaci, návazné místní komunikace v rámci projektů, parkoviště a odstavná stání apod.)
• Vodohospodářské stavby (vodovodní a kanalizační řady, domovní studny, čistírny odpadních vod, kořenové čistírny odpadních vod, nakládání s dešťovou vodou apod.)
• Technologické celky (napojení objektů na elektrickou rozvodnou síť, plynofikace staveb, vybavení stavby speciálními technologiemi apod.)